තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර

සෞඛ්‍ය,දේශීය වෛද්‍ය,සමාජ සුබසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා ,කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යංශය - වයඹ පළාත

 

විස්තර මෙතනින් ලබාගන්න